7 mantais wych o ychwanegu sawna cartref at eich trefn les

 7 mantais wych o ychwanegu sawna cartref at eich trefn les

Peter Myers

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i amser i ymlacio? Os felly, efallai mai sawna cartref yw'r ychwanegiad perffaith i'ch trefn les. Nid yn unig y gall sawna cartref ddarparu gofod moethus ac adfywiol i chi ymlacio, ond gall hefyd gynnig llu o fanteision iechyd a all eich helpu i deimlo'n well yn gorfforol ac yn feddyliol.

  Un o'r manteision sawna cartref mwyaf yw'r ffactor cyfleustra. Dim mwy pacio bag campfa, gyrru i'r gampfa, aros am dro yn y sawna, ac yna tyfu oer tra byddwch yn rhuthro yn ôl adref. Gyda sawna cartref, gallwch chi gamu i mewn i'ch gwerddon bersonol pryd bynnag y dymunwch, heb orfod delio â'r drafferth o rannu sawna cyhoeddus gyda dieithriaid chwyslyd.

  Wedi dweud hynny, dim ond blaen y mynydd iâ yw cyfleustra! Mewn gwirionedd, mae astudiaethau wedi dangos y gall defnyddio sawna'n rheolaidd gael ystod o effeithiau cadarnhaol ar eich iechyd. Gadewch i ni gael gwared ar ŵyl chwys gymunedol sawna'r gampfa ac archwilio buddion creu'ch un delfrydol gartref.

  Beth yw sawna cartref, a sut mae'n gweithio?

  Mae yna dri math o sawna: opsiynau isgoch, neu draddodiadol, megis mathau o losgi trydan a phren. Mae'r ddau fath traddodiadol yn cynnwys gwresogi cerrig arbennig gan ddefnyddio ffwrnais bren neu drydan. Pan fydd dŵr yn cael ei daflu ar ben y creigiau, mae'n anweddu ac yn creu cwmwl mawr, niwlog o stêm.

  Mewn llawer o wledydd Nordig, fel y Ffindir,mae sawna dyddiol yr un mor hanfodol â chymryd cawod. Dyna pam mae gan y mwyafrif o gartrefi yn y Ffindir sawna cartref ynghlwm wrth y brif ystafell ymolchi! Mae pobl fel arfer yn cymryd eu sawna yn y bore neu gyda'r nos, ac mae sawna'n rhan enfawr o'r rheswm pam mae'r Ffindir yn cael ei hystyried yn un o wledydd hapusaf y byd.

  Paratowch eich hun ar gyfer taith ager i chi iachach wrth i ni archwilio'r saith prif fantais o ymgorffori sawna cartref dyddiol yn eich trefn les.

  Gweld hefyd: Os ydych chi'n chwilio am winoedd gwyliau, dyma'r 12 gorau

  Manteision sawnau cartref

  Mae sawna dyddiol yn eich helpu i leddfu straen

  Gostwng eich lefelau cortisol yw un o'r prif ffyrdd y mae sawna'n helpu i leihau straen. Mae cortisol yn hormon sy'n cael ei ryddhau mewn ymateb i straen, ac mae lefelau uchel o cortisol yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau iechyd negyddol, gan gynnwys pryder ac iselder.

  Mae sawnau yn gostwng yr hormon niweidiol hwn trwy'r gwres a'r stêm, sy'n cael effaith tawelu ar y corff. Mewn amgylchedd mor wlyb, fe'ch gorfodir hefyd i adael eich ffôn ac unrhyw wrthdyniadau eraill ar ôl, gan roi'r lle a'r amser i chi ymlacio, dad-blygio, myfyrio, neu ymlacio o ddiwrnod caled.

  Mae defnydd dyddiol yn gwella eich cylchrediad

  Mae sawna yn aml yn cael eu hystyried yn gymorth cyntaf ar gyfer llawer o faterion iechyd sy'n gysylltiedig â chylchrediad. Mae'r gwres o'r sawna yn helpu i gynyddu cylchrediad mewn dwy ffordd.

  Yn gyntaf, pan fyddwch chi yn y sawna, mae tymheredd eich corff yn codi. hwnachosi i'ch pibellau gwaed ymledu, sy'n caniatáu i fwy o waed lifo drwy'ch gwythiennau. Yn ail, mae cyfradd curiad eich calon yn codi, sy'n pwmpio'r gwaed yn fwy effeithlon trwy'ch system cylchrediad gwaed. Os ydych chi'n teimlo'n fwy adfywiol ar ôl sawna, mae'n debyg mai dyna pam.

  Dileu tocsinau niweidiol gyda sawna dyddiol

  Chwysu yw un o'r ffyrdd mwyaf mae ein cyrff yn dileu tocsinau. Pan fyddwch chi'n chwysu yn y sawna, mae'ch corff yn cael y cyfle o'r diwedd i ddileu pob math o sylweddau niweidiol, gan gynnwys metelau trwm fel plwm a mercwri, neu hyd yn oed plaladdwyr. Yn ogystal, mae defnyddio sawna bob dydd yn ysgogi'r afu a'r arennau, sef prif organau'r corff ar gyfer dadwenwyno.

  Wedi dweud hynny, byddwch yn ofalus i beidio â gorwneud pethau! Dechreuwch yn fach gyda sesiynau byrrach, ac yfwch ychydig o wydraid o ddŵr bob amser cyn ac ar ôl hynny i ailhydradu. Os byddwch chi byth yn teimlo'n benysgafn neu'n gysglyd, mae hynny'n arwydd pendant eich bod chi wedi mynd yn rhy bell. Eisteddwch neu gorweddwch yn rhywle gydag aer oer nes bod eich pen yn clirio'n llwyr.

  Mae stêm o'r sawna yn hybu iechyd y croen

  Mae peiriannau stêm yn duedd enfawr yn y diwydiant iechyd croen, ac mae hynny am reswm da. Mae stêm yn helpu i agor eich mandyllau, sy'n cynyddu eich cylchrediad ac yn darparu maetholion mawr eu hangen i'ch croen ar gyfer twf celloedd ac adfywio. Os mai dyna beth y gall stemar llaw fach ei wneud, meddyliwch pa fath o lewyrch a gewch chi gyda sawna cartref!

  Paratowch i ddisgleirio, oherwydd gall sawna roi'r llewyrch ffres, pelydrol hwnnw rydych chi wedi breuddwydio amdano erioed. Ac nid eich wyneb yn unig fydd yn elwa. Mae sawnau cartref dyddiol yn newidiwr gêm ar gyfer gwead ac ymddangosiad cyffredinol eich croen, gan eich gadael yn edrych yn llachar, yn llyfn ac yn iach iawn.

  Gweld hefyd: Pwy yw Eddie Bauer: Dewch i gwrdd â'r Wilderness Badass Y tu ôl i Enw'r Brand

  Mae defnydd rheolaidd yn gwella eich system imiwnedd

  Lluniwch hyn: Mae eich corff fel caer, yn brwydro'n barhaus yn erbyn byddinoedd goresgynnol o facteria, firysau a sylweddau niweidiol eraill. A'r allwedd i ennill y frwydr honno? Celloedd gwaed gwyn.

  Y milwyr bach pwerus hyn yw llinell amddiffyn gyntaf eich corff rhag heintiau a salwch, gan nodi ac ymosod ar oresgynwyr tramor gyda thrachywiredd tebyg i laser. A dyfalu beth? Gall defnyddio sawna'n rheolaidd helpu i hybu cynhyrchiad y celloedd anhygoel hyn, gan roi mantais ychwanegol i'ch system imiwnedd yn y frwydr yn erbyn germau a chas eraill.

  Gwell adferiad ar ôl ymarfer neu anaf

  Os ydych chi wedi blino delio â dolur ac anghysur ar ôl ymarfer, mae gennym ni newyddion gwych i chi: Y sawna yw eich arf cyfrinachol newydd .

  P'un a ydych chi'n athletwr profiadol neu ddim ond yn rhywun sydd eisiau teimlo'n well ar ôl ymarfer caled, mae sawna cartref yn ychwanegiad hanfodol i'ch trefn les. Mae'r stêm a'r gwres yn eich helpu i ryddhau tair gwaith cymaint o endorffinau (sef yr hormonau teimlo'n dda), a all weithio rhyfeddodau i leihau cyhyraudolur a lleddfu poen ac anghysur ar ôl ymarfer egnïol neu hyd yn oed anaf.

  Dychmygwch y teimlad o suddo i gynhesrwydd eich sawna ar ôl ymarfer corff caled gartref, gan adael i'r gwres leddfu'ch cyhyrau a thawelu'ch meddwl. Mae fel gwyliau bach.

  Mae sawna dyddiol yn gwella cwsg

  Os ydych chi’n rhywun sy’n cael trafferth cael noson dda o gwsg, efallai mai sawna yw’r union beth sydd ei angen arnoch i ddal rhai Z’s o’r diwedd. Mae cael mynediad i sawna cartref yn golygu y gallwch chi gymryd un ychydig cyn mynd i'r gwely. Nid yn unig y byddwch chi eisoes wedi ymlacio cymaint fel nad oes angen Twitter arnoch i syrthio i gysgu, ond byddwch chi'n dal i fod yn gynnes ac yn flasus erbyn i chi fwyta'ch hun.

  Am her ychwanegol, ceisiwch beidio â gwneud hynny. cyffwrdd â'ch ffôn rhwng y sawna a'r gwely!

  Siopau parod terfynol

  Er bod defnyddio sawna cartref yn rheolaidd yn darparu llawer o fanteision unigryw, mae’n werth nodi nad yw hon yn driniaeth briodol ar gyfer pobl â chyflyrau meddygol penodol. Mae bob amser yn syniad da gwirio gyda'ch darparwr gofal iechyd cyn dechrau trefn sawna cartref, yn enwedig os oes gennych chi broblemau iechyd sylfaenol.

  Peter Myers

  Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.