Beth Yw Clustogau Ewyn Cof ac Ydyn Nhw'n Ei Werth?

 Beth Yw Clustogau Ewyn Cof ac Ydyn Nhw'n Ei Werth?

Peter Myers

Nid dim ond ar gyfer matresi yn unig y mae ewyn cof bellach: fe'i defnyddir hefyd i wneud gobenyddion. Ond a yw'n syniad da i chi fynd i mewn ar glustogau ewyn cof i gwblhau eich gwely perffaith? Rydyn ni'n gwirio ein clustogau heddiw i benderfynu a yw'n bryd uwchraddio.

  Canllawiau Cysylltiedig

  • Beth i chwilio amdano mewn gobennydd oeri?
  • Matresi Cadarn Gorau ar gyfer Noson Gwych o Gwsg
  • Adolygiad Clustog CBD: Sut mae'n gweithio a pham y gallai fod angen un arnoch chi
  • Pa fatres Sy'n Well, Coil Spring neu Ewyn Cof?

  Ydy hi'n Amser Chwilio am Gobennydd Newydd?

  Efallai eich bod chi'n cysgu ar eich cefn ac angen cymorth ychwanegol ar gyfer eich gwddf. Efallai eich bod chi'n chwilio am obennydd oeri sy'n helpu'ch corff i gyrraedd y tymheredd gorau posibl. Yn yr un modd, efallai eich bod yn meddwl am rywbeth a all roi ychydig mwy o gysur wrth deithio. Neu efallai eich bod yn y farchnad am ddewis arall fegan a/neu hypoalergenig yn lle gobenyddion i lawr.

  Beth bynnag yw eich sefyllfa eich hun, mae'n hawdd dod o hyd i resymau newydd i brynu gobennydd ewyn cof newydd. Ond mewn gwirionedd, a yw'n angenrheidiol? Os yw'ch hen glustogau yn gwneud i chi disian, yn eich gadael â phoen gwddf bob bore, neu'n eich gadael yn teimlo'n lletchwith yn sedd eich awyren, efallai y bydd hwn yn amser da i ystyried gobennydd ewyn cof newydd.

  Beth yw'r Fargen â Chlustogau Ewyn Cof?

  Fel matresi ewyn cof , gobenyddion ewyn cofwedi'u cynllunio i gyfuchlin i'ch corff ac amsugno unrhyw sioc. O ganlyniad, gallant ddarparu gwell aliniad asgwrn cefn, a gallant hyd yn oed helpu i chwyrnu dof . Gall gobenyddion ewyn cof helpu cysgwyr cefn i gadw eu gyddfau wedi'u halinio â'u cromliniau naturiol, a gallant helpu pobl sy'n cysgu ochr i gynnal y ffurf gywir hefyd.

  Gweld hefyd: Rydyn ni wedi profi pob un ohonyn nhw: Dyma'r generaduron solar cludadwy gorau yn 2023

  I deithwyr sydd angen mwy o glustog ar gyfer eu hediadau hir a theithiau ffordd, gall gobenyddion cof cryno siâp pedol ddarparu cysur cyfleus a chymorth gwddf y mae mawr ei angen. Gan fod ewyn cof yn cael ei wneud o polywrethan, mae'n ddewis arall ymarferol i blu i lawr sy'n cael ei gasglu gan adar a gallai hynny achosi adweithiau alergaidd mewn rhai pobl.

  Mae hyn hefyd yn golygu bod gobenyddion ewyn cof yn dueddol o gynnal gwead a ffurf gyson - fel yn achos, maent yn llai tebygol na chlustogau i lawr o ddod yn dalpiog dros amser. Maent hefyd yn fwy tebygol o aros yn gadarn trwy'r nos, yn hytrach na chlustogau i lawr a allai droi'n fflat ac y bydd angen eu haildrefnu.

  Gweld hefyd: Y 10 Ffilm Gorau gan Bill Murray Erioed, Wedi'u Rhestru

  Pwy sydd Mewn Gwir Angen Clustogau Ewyn Cof, a Phwy Ddylai Eu Hepgor?

  Os ydych yn sensitif i wres, efallai y bydd angen i chi fynd ymlaen yn ofalus ac edrych yn ofalus am clustogau sy'n arbenigo mewn cadw'ch pen yn oer - yn enwedig gobenyddion sy'n defnyddio ffabrigau oeri fel bambŵ a chotwm. Os ydych chi'n hynod sensitif i arogleuon, cofiwch fod rhai ewynau cof yn cynnwys cyfansoddion organig anweddol (VOCs) sy'n rhoi hwb sydyn.arogl pan yn newydd: Gelwir hyn yn off-nwyo. Yn nodweddiadol, mae'r dad-nwyo yn dod i ben ychydig ddyddiau ar ôl i'r ewyn cof dan sylw fynd i mewn i ystafell sydd wedi'i hawyru'n dda. Os ydych chi'n dal i bryderu am yr arogl neu'r risgiau iechyd posibl, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych am gynhyrchion sydd wedi'u labelu'n benodol yn “VOCs Isel.”

  Os oes angen gobennydd arnoch sy'n cynnal gwead cyson, yn helpu gyda phoen a chwyrnu, yn cynnwys dim sgil-gynhyrchion anifeiliaid, ac sy'n gweithio'n wych ar gyfer y cartref a theithio, yna efallai y byddwch chi'n elwa o glustog ewyn cof newydd. Gyda chymaint o opsiynau ar gael nawr, ni ddylai fod yn anodd dod o hyd i'r gobennydd ewyn cof cywir i chi.

  Peter Myers

  Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.