Faint o garbohydradau sy'n cael eu darganfod mewn gwin?

 Faint o garbohydradau sy'n cael eu darganfod mewn gwin?

Peter Myers

Os ydych yn cyfrif carbohydradau nid yw’n golygu bod yn rhaid i chi dorri gwin allan, o leiaf nid yn gyfan gwbl. Os ydych chi'n monitro'ch cymeriant carbohydradau yn llym; fodd bynnag, dylech dalu sylw i'r math o win rydych chi'n ei fwyta. Nid yw'r rhan fwyaf o winoedd fel arfer yn rhestru nifer y carbohydradau fesul dogn, dim ond y cynnwys alcohol. Felly, deall “cynnwys carb cyffredinol” pob math o win yw'r ffordd orau i fynd.

  Mae'r gwin gorau yn naturiol yn isel iawn mewn carbohydradau o'i gymharu â llawer o fwydydd eraill, yn enwedig y rhai sydd wedi eu gwneud o ffrwythau melys a lled-melys fel grawnwin. Y peth yw, nid yw pob gwin yn gyfartal o ran y lefelau o garbohydradau a siwgrau gweddilliol sydd ynddynt. Os yw'n bwysig i chi ddod o hyd i win carb-isel, mae nifer fawr o gynhyrchion ar gael ar y farchnad.

  Mewn gwirionedd, mae yna lawer o winoedd ar gael nad ydyn nhw'n cynnwys unrhyw garbohydradau o gwbl. Yn gyffredinol, y lleiaf o flas melys yw gwydraid o win, y lleiaf o garbohydradau sydd ynddo. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am y cynnwys carb mewn gwin fel y gallwch wneud dewisiadau iach sy'n cefnogi eich ffordd o fyw.

  Perthnasol
  • Moesau blasu gwin: Sut i edrych fel eich bod chi'n gwybod beth rydych yn ei wneud
  • Mae arbenigwyr yn cytuno: Yr awgrymiadau coginio eog sydd eu hangen arnoch i fanteisio ar ei fanteision gwych
  • 8 ffordd anhygoel y gallwch chi elwa o sinamon

  Faint Carbohydrad A ydynt mewnGwin?

  Mae un gwydraid 5 owns o win sych yn cynnwys rhwng 0-4 gram o garbohydradau net fesul dogn.

  Yn gyffredinol, mae gwin yn cael ei ystyried yn un o'r rhai lleiaf sy'n cynnwys carbohydradau diodydd meddwol. Mae gwinoedd sy'n cael eu hystyried yn sych yn cynnwys y lleiaf o garbohydradau o'r holl fathau o win p'un a ydyn nhw'n goch, yn wyn neu'n binc.

  Gweld hefyd: Canllaw Selsig Ultimate Oktoberfest

  Gwinoedd coch sych fel Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Shiraz neu Syrah, Merlot, a Zinfandel yn debygol iawn o fod yn agos at 0 carbs.

  Gweld hefyd: A oes Bargen Dydd Gwener Du Ffres Helo yn 2022?

  Gellir dweud yr un peth am fathau gwyn sych fel Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Albariños, a Grüner Veltliners.

  Amrywogaethau gwin melys fel Port , Moscato, a gwin Iâ yn cynnwys hyd at 20 gram o siwgr gweddilliol fesul 5 gwydraid. Mae'r gwinoedd hyn sy'n amlwg yn blasu'n felys yn dal i gynnwys hyd at tua 10 gram o garbohydradau net fesul dogn o hyd.

  Gall gwahaniaethau mewn ansawdd cynhyrchu amrywio'n fawr o win i win, fodd bynnag. Gall carbs mewn gwin coch, gwin gwyn, a gwin rhosyn amrywio'n fawr o gynnyrch i gynnyrch yn dibynnu ar y technegau cynhyrchu a ddefnyddir. Mae'n bwysig dewis gwinoedd o ansawdd uwch er mwyn osgoi yfed gormod o siwgrau sy'n ganlyniad i dechnegau cynhyrchu a storio llai na delfrydol.

  A oes Gwinoedd Keto ar Gael?

  A oes gwinoedd ar gael a fydd yn gweithio'n dda gyda cheto a dietau carbon isel eraill. Mae gwinoedd carb-isel yn dueddol o fod yn sychach. Mae Merlot, Cabernet Sauvignon, a Chardonnay yn win poblogaidd iawnmathau y gellir eu prynu gyda chynnwys carbohydrad isel iawn.

  Yn anffodus, gall fod yn heriol i fod yn siŵr pa winoedd penodol sy'n perthyn i'r categori hwn. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw cynhyrchwyr gwin yn rhestru faint o siwgr gweddilliol sydd yn eu cynhyrchion. O ganlyniad, er y bydd llawer o Merlots yn eithaf sych, yn ddi-os bydd cynhyrchion ar gael sy'n cynnwys symiau uwch o siwgr gweddilliol. Dyma'r rheswm mwyaf pam rydym yn argymell dewis gwinoedd o ansawdd uwch os yw materion fel hyn yn bwysig i chi.

  Pan fyddwch yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu â siop win neu gynhyrchydd i ofyn am gynnwys siwgr eu cynhyrchion . Weithiau mae gofyn y cwestiynau cywir yn ffordd wych o gael y wybodaeth cynnyrch defnyddwyr yr ydych yn ei cheisio. Mae cael yr holl wybodaeth yn ei gwneud hi'n llawer haws gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa gynhyrchion i'w prynu a pha gwmnïau i'w cefnogi.

  Cofiwch, fel rheol gyffredinol, mae gwinoedd sy'n costio llai na $10 y botel yn fwy tebygol. i gynnwys gormod o siwgrau gweddilliol. Nid yw hynny'n golygu bod pob potel dros $10 yn well. Mae bob amser yn bwysig ceisio cynhyrchion o ansawdd gwell pan fyddwch chi'n meddwl am eich iechyd chi a'ch teulu.

  Darllenwch fwy: Canllaw Deiet Keto

  Pa Wines Cynnwys y Gwrthocsidyddion Mwyaf?

  Mae gwin yn cael ei ystyried yn un o ddiodydd alcoholig iachaf y byd. Yn benodol,mae'r gwrthocsidyddion mewn gwin yn cael eu harchwilio am eu gallu i hyrwyddo hirhoedledd trwy ostwng llid o amgylch y corff. Mae Resveratrol yn un cyfansoddyn penodol a geir mewn gwinoedd y canfuwyd eu bod yn cyfrannu at iechyd a lles pobl mewn sawl ffordd fesuradwy iawn.

  Mae ymchwilwyr yn dod i'r casgliad, er bod pob gwin yn cynnwys cynnwys gwrthocsidiol, gwinoedd coch sych yw'r math mwyaf tebygol o wneud hynny. cael eu llwytho gyda'r pwerdai rhad ac am ddim-radical-ymladd. Os ydych chi'n chwilio am y gwin iachaf a mwyaf tebygol o fod yn isel mewn carbon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw at goch sych. O'u cymharu â mathau eraill o win, cochion sych sydd fwyaf tebygol o gynnwys cynnwys carbohydrad isel a chael eu llwytho â gwrthocsidyddion fel resveratrol.

  Peter Myers

  Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.